सेवाहरु

केन्द्रबाट प्रदान गरिदै आएको हालको सेवाको विवरण :
वहिरङ्ग सेवा (OPD Service)
आकस्मिक सेवा ( Emergency Service)
अन्तरङ्ग सेवा ( Inpatient Service )
एक्स रे सेवा ( X-Ray Service)
ई सि जी (ECG Service )
प्रयोगशाला (Laboratory Service )
औषधि सेवा ( Pharmacy Service)
भिडियो एक्स रे सेवा ( USG Service)
अस्थायी परिवार नियोजन सेवा
स्वास्थ्य बीमितहरुलाई स्वास्थ्य सेवा
दैनिक प्रशासन सेवा

Opening Hours

Give Us Message

Contact Address